Gedragsregels

De Peddemoeek bestaat geheel uit vrijwillige instructeurs en begeleiders. Elke instructeur en begeleider, die bij onze vereniging instructie en/of les geeft, stellen wij verplicht een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Ook is iedere instructeur en begeleider lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en daardoor vallen de instructeurs en begeleiders bij de Peddemoeek onder de gedragsregels van de NOC*NSF. Voordat een instructeur of begeleider bij de Peddemoeek aan de slag gaat laten we hem/haar kennisnemen van de gedragsregels die voor hem/haar gaan gelden. Om de 5 jaar eisen we dat de instructeur een nieuwe VOG aanvraagt.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Zijn er zaken die een lid graag in vertrouwen wil bespreken dan kan hij/zij terecht bij de vertrouwenscontactpersonen binnen de club. Leden van de Peddemoeek en de vcp kunnenvoor vragen en advies ook terecht bij de vcp van de NOB.

Deze kunt u bereiken via email:
noosreptcatnocsnewuortrev.[antispam].@onderwatersport.org

Tevens kunnen leden en de vcp van de Peddemoeek ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport (tel: 0900 - 202 55 90, let op! €0,10 per minuut).

Gedragsregels begeleiders opgesteld door het NOC*NSF

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Privacy policy

Duikvereniging de Peddemoeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Duikvereniging de Peddemoeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Duikvereniging de Peddemoeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de voorzitter.

divider-duiker-witte-achtergrond